BREVVÄXLING OM SAI BABAS OANSTÄNDIGT BETEENDE
A young Swedish man speaks out about Sai Babas sexual behaviour
Original mails in Swedish

MAIL EXCHANGES ON SAI BABA'S INDECENT BEHAVIOUR
A young Swedish man speaks out about Sai Babas sexual behaviour
Translations in English from originals

----- Original Message -----
From: "Jesper Andén" (jesper@gasbil.se)
To: conny@email.com
Subject: Tack för att du skrivit boken!
Date: Sat, 29 Oct 2005 20:06:41 +0200

Hej Conny

Jag vill tacka för boken, jag har just läst klart den och jag är imponerad över ditt mod och ärlighet.

Det är oerhört viktigt att man inte tystnar och det har du inte varit eller är.

Boken är bra skriven, det är en spännande livsresa du har gjort och det är kul att läsa om det, det är väldigt skönt att du skriver så tydligt om baba det lindrar dom sår jag har fått av mina erfarenheter, och det är fruktansvärt att läsa om det du varit utsatt för i barndomen.

Jag känner mig oerhört medskyldig när jag själv blev utsatt och sedan inte gör mer, jag pratar om detta så fort någon pratar baba, det är några jobbiga samtal som jag har gjort under åren med baba intresserade människor.

Min händelse med baba var exakt som din första beskrivning. Jag är vid denna händelse 22 år gammal

Massa uppmärksamhet av baba några dagar innan.
Jag var i ett skönt tillstånd innan intervjun allt flöt på och jag fick babas uppmärksamhet på ett sätt som aldrig förr, det kändes som jag var på rätt väg, att jag hittat in i rätt livsflöde.

Jag lämnade brev, och fick prata med baba i darshan och till sist fick vår grupp intervju, han var mycket tuff mot gruppen men jag och Magnus (från Gimle) fick hans fulla uppmärksamhet och jag fick ställa alla frågor som jag hade, han gjorde om min ring från silver till guld som jag fått året innan.

När han kalla in mig till det privata rummet så svävade jag in, tänk att få alla denna uppmärksamhet, hjärtat var vidöppet och det kändes så bra, och jag var så spänd på vad han skulle undervisa mig privat.

Flera av mina manliga vänner hade ju varit på privata intervjuer och jag visste att han hade oljat in kroppar och snoppar, så jag var lite förberedd men jag trodde faktiskt inte att jag skulle behöva denna behandlig, jag kände mig stark och fokuserad, jag var nygift och hade en dotter, ett äktenskap i babas anda.

Personlig intervju: Men det har gör direkt när vi kommer in är att krama om mig och lägger sin mun mot min mun, hela den goda känsla jag har i kroppen och i hjärtat förbyts till tankar vad gör han. Fy fan vad äckligt och vad ska jag ta mig till. Jag står där en stund för att se om jag lugnar ner mig men jag kan inte acceptera situationen så jag backar ur hans famn och frågar:

Jag:
What is the point of this?
Baba:
Mumlar något jag inte uppfattar

Jag:
Should I do this to others.
Baba:
Only family and God

Jag är mycket upprörd och vill ha svar så baba lämnar rummet så jag får gå ut till dom andra. Omtumlad och full av tankar har jag blivet nedtagen till jorden, jag känner mig fortfarande stark och jag är glad att jag vågade ifråga sätta honom.

När vi kommer ut frågar gruppen vad som hände och jag berättade det hela, man sa att jag borde vara tyst om det för andra skulle ha svårt att förstå, men jag var mycket frågande och jag kände att jag ville ha svar så jag prata om detta så fort det gavs bra tillfälle.
Tex i Thailand med grundaren till sai baba skolan i Thailand. Han svara med tystnad, han svara inte alls på min berättelse, vi satt i bilen på väg till skolan i thailand och berättade ärligt vad som hänt och fråga honom vad ha trodde det handlade om men jag fick inga svar.

Min relation till baba förändrades radikalt och mitt intresse för hans fysiska person avtog och jag satt ofta i meditation när han gav darshan för att jag inte vill distraheras av hans fysiska närvaror, indierna knuffade på mig, 'Look swami is coming now'.

Flera år senare kommer du med ditt uppvaknade och alla händelser där omkring och jag känner att jag fått svaret:
Han är än en homosexuell guru som utnyttjar sin maktposition med sjukliga sexbehov och förför många fler än han skulle lyckas med om han var ärligt med vad han ville.

Baba åker då ur mitt liv och det känns skönt att lämna detta bakom mig, jag har vid denna tid fått en son som jag för allt i-världen inte skulle vilja riskera denna behandling.

Det trista är jag idag saknar den andliga samhörighet som vi hade i sai organisationen, jag har blivit väldigt på min vakt nu mera. Men man får söka sin inre guru…

Ha det gott!
2005-10-29
Jesper Andén

 ----- Original Message -----
From: "Jesper Andén" (jesper@gasbil.se)
To: conny@email.com
Subject: Tack för att du skrivit boken!
Date: Sat, 29 Oct 2005 20:06:41 +0200

Hi Conny

I want to thank you for the book, I have just finished it and I am impressed by your courage and honesty.

It is extremely important that one doesn't keep silent and you certainly have not.

The book is well written; it is an exciting journey you have had through life and it is great reading about it. It is very good that you write so clearly about baba, it heals the sores I had from my experiences, and it is horrifying to read what you have been subjected to since childhood.

I feel awfully guilty that I didn't do more after having been a victim; I talk about it as soon as anyone mentions baba. Through the years I have had quite a few difficult conversations with people who are interested in baba.

My experience with baba was exactly as you described it. At the time of this event I was 22 years old.

Masses of attention from baba for some days previously.
I was in a lovely state before the interview, everything flowed and I got baba's attention as never before. It felt as if I was on the right way and I had found the right stream of existence.

I delivered letters and got to speak with baba during darshan and at last our group gor an interview. He was very strict with the group but Magnus (from Gimle) and I got his full attention and I was able to put him all the questions I had. He changed the ring I had got a year before from silver to gold.

When he called me into the private interview room, I walked in on air; think to be getting all this attention. My heart was wide open and it felt so good and I was so excited about what he would teach me in private.

Several of my male friends had been to private interviews and I knew that he had oiled their bellies and penises, so I was a bit prepared, but I actually did not believe that I would require such treatment. I felt strong and focused, I was newly married and had a daughter, a marriage in baba's spirit.

Personal interview: But as soon as we came in, what he did was come directly up to me, hug me and put his mouth to my mouth and kissed me. All of the good feeling I had in my heart changed to thoughts like 'what is he doing?' 'Bloody hell, how disgusting and what shall I do now'. I stood there a while to see if I could calm down but I could not accept the situation and so I backed out of his hug and asked:

Me: What is the point of this?
Baba mumbles something I don't grasp.

Me: Should I do this to others.
Baba: Only family and God

I was very upset and wanted an answer, so baba left the room so I had to go out to the others. Confused and full of disturbing thoughts and brought down to earth, I still felt strong and glad that I had dared to question him.

When we came out, the group asked what had happened and I told all of it, but some of them said that I ought to be quiet about it because others would find it hard to understand. But I was very questioning and I was determined that I would get an answer, so I talked about it as soon as the opportunity arose, for example, in Thailand with the founder of the Sai Baba school in Thailand. He remained silent, commented absolutely nothing about my account. We sat in the car on the way to the school in Thailand and I gave him an honest account of what had happened and asked him what he thought it meant, but I got no answer.

My relationship to baba was radically changed and my interest in his physical form waned. I sat often in meditation when he gave darshan so that I would not be distracted by his physical presence, but Indians jostled me, 'Look, svami is coming now'.

Several years later you come with your clarion call and all the events around it and I feel I have got the answer:
He is a homosexual guru who exploits his position of power for his sick sexual needs and seduces many more than he could if he were honest about what he wants.

Baba is swept out of my life and it feels great to leave this behind me. I have recently got a son, one who I would not risk getting that treatment for all the world.

The sad thing nowadays is the loss of the spiritual togetherness we had in the sai organisation. I have become much more wary these days. But one has to seek one's inner guru...

All the best to you
2005-10-29
Jesper Andén


----- Original Message -----
From: "Jesper Andén"
To: conny@email.com
Subject: Kompliment till mina baba uppleverlser
Date: Sun, 30 Oct 2005 22:57:24 +0100

Hej igen.

Det fortsätter att arbeta i mig och jag har suttit och berättat mina upplevelser med min flickväns kusin, och jag gör iakttagelser:

1.) Baba har under alla mina tidigare intervjuer (ca 3 st) alltid råkat daska till mig på snoppen i tummulten när han gått in eller ur rummen.
2.) Det var jag som hade Babas fulla uppmärksamhet dagarna innan och samma dag vi fick intervjun när jag fick den personliga intervjun, dvs det var mig han ville träffa, han stanna vid mig ochj gar mig utrymme ett fråga om intervju, gruppen kom med på köpet.

Det är fasansfullt att detta har skett!

Hälsningar
Jesper----- Original Message -----
From: "Jesper Andén"
To: conny@email.com
Subject: Kompliment till mina baba uppleverlser
Date: Sun, 30 Oct 2005 22:57:24 +0100

Hi again,

It continues to work in me and I have sat and told my experiences to my girlfriend's cousin, and I make the observations:
1) During all my previous (ca. three) inteviews, Baba always managed to slap my penis amid the confused movements when he went in or out of the room.

2) It was I who had Baba's full attention during the days leading up to - and during - the day we got the interview where I had the personal interview; that is to say, it was I who he wanted to meet, he stopped beside me and gave me space to ask for an interview and the group came in with me.

It is ghastly that this happened!

Greetings,
Jesper


Från: Conny Larsson [mailto:conny@email.com]
Skickat: den 1 november 2005 08:19
Till: Jesper Andén
Ämne: Re: Kompliment till mina baba uppleverlser

Hej Jesper!
Tack för ditt deltagande och din uppriktiga sanning som du nu meddelar utåt. Jag tycker du skall meddela detta till Björn Sandström som nu är ledare för organisationen samt till Irene Strindhed som alla döljer sig bakom att det bara var Tom och jag som hade kommit överens om vad som skett hos Baba, ni andra gav ju bara små nätta beskrivningar på oktobermötet hos Anna Stina så det var väl inget allvarligt med er är deras slutsats. Alltså måste jag och Tom ha ljugit, så tänker och diskutera de.
Jag är stolt över att du äntligen bearbetar det hela och hoppas att din mamma gör detsamma och inte bara rusar vidare i livet. Vi behöver stanna upp och se vad som faktiskt hände oss hos demonen Ravana.
Det är fasansfullt att vi våldtogs på olika sätt av den Gud vi trodde var vår och hur vi förleddes bort i vår oskyldighet till de mörkaste skogar. Det positiv ar nu att vi är befriade från hans och alla andrs klor och vi kommer aldrig mer att fastna i liknande helvete.
Conny


Från: Conny Larsson [mailto:conny@email.com]
Skickat: den 1 november 2005 08:19
Till: Jesper Andén
Ämne: Re: Kompliment till mina baba uppleverlser

Hi Jesper,
Thanks for your participation and the forthright truthfulness with which you now have come forth. I think you should tell this to Björn Sandström, who is now the leader of the organisation, and Irene Strindhed, behind whom they all hide with her allegation that it was only Tom and I who had agreed together about what happened with Baba. Since you, others only gave short and sweet descriptions at the October meeting at Anna Stina's, they concluded that it was probably nothing serious. Consequently, they discuss and think Tom and I must have lied.
I am proud that you are processing it all. We need to stop and see what really happened to us with the demon Ravana.
It is horrendous that we were violated in our various ways by the one we believed was our God and how we were misled in our innocence into the darkest forest. The positive is that we are now freed from his and all others' claws and we will never again get stuck in any similar hell.
Conny


From: "Jesper Andén"
To: "'Conny Larsson'"
Subject: SV: Kompliment till mina baba uppleverlser
Date: Tue, 1 Nov 2005 18:49:09 +0100

Tack för svar!
Jag ska sammanställa det du fick av min story och redogöra för Baba folket i Sverige.

Andra får gärna tycka det är bra det som händer vissa försvarar det dom råkat ut för med just att det var en gudomlig handling, men att säga att det inte har hänt gör mig rosenrasande.

Är det sant att dom säger att ni ljuger?
Jesper


Sathya Sa Baba - "en homosexuell guru med sjukliga sexbehov"bg


From: "Jesper Andén"
To: "'Conny Larsson'"
Subject: SV: Kompliment till mina baba uppleverlser
Date: Tue, 1 Nov 2005 18:49:09 +0100

Thanks for your reply!
I shall put together what you received of my story and recount it for people in Sweden.

Others can just as well believe that what happened was good, for example, some of them defend what they were subjected as a divine action, but to say that it didn't happen makes me see red rage.

Do the really say you are lying?
Jesper


Sathya Sai Baba - "an homsexual guru with pathological sex needs"bg

TILBAKA TILL HOVEDSIDEN
BACK TO MAIN ENGLISH INDEX